C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

РЪКОВОДСТВО

Златина Личева

Председател

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 28

rsad_go@abv.bg

Пламен Станчев

Зам.председател (IV - ти състав)

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 26

rsad_go@abv.bg

МАГИСТРАТИ

Еманоел Вардаров

Съдия II-ри състав

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 30

rsad_go@abv.bg

Еманоел Вардаров

Съдия ІІ - ри състав

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 30

rsad_go@abv.bg

Илина Джукова

Съдия Х - ти състав

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 6 19 46

rsad_go@abv.bg

Красимира Николова

Съдия VІ - ти състав

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 31

rsad_go@abv.bg

Милена Карагьозова

Съдия VІІ - ми състав

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 27

rsad_go@abv.bg

Павлина Тонева

Съдия І - ви състав

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 23

rsad_go@abv.bg

Пламен Станчев

Съдия ІV - ти състав

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 26

rsad_go@abv.bg

Трифон Славков

Съдия VІІІ - ти състав

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 32

rsad_go@abv.bg

Христо Попов

Съдия ІХ - ти състав

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 25

rsad_go@abv.bg

Цветелина Цонева

Съдия ІІІ - ти състав

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 24

rsad_go@abv.bg

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

Драгомир Ангелов

Съдия по вписванията

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 10

rsad_go@abv.bg

Мария Стаменова

Съдия по вписванията

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 34

rsad_go@abv.bg

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Работно време

 • Работното време на администрацията на съда е от 8.30 до 17.00 часа, като съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9.00 до 17.00 часа, като обедната почивка се ползва по график.

Ваня Тодорова

Държавен съдебен изпълнител

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 6 19 51

rsad_go@abv.bg

Милена Алексиева

Държавен съдебен изпълнител

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 6 19 50

rsad_go@abv.bg

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 29

rsad_go@abv.bg

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

Марийка Стефанова

Съдебен администратор

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 11

rsad_go@abv.bg

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Мая Стойнова

Главен счетоводител

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2, стая № 2

+359 (618) 619 21

rsad_go@abv.bg

ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

 • Работното време на администрацията на съда е от 8.30 до 17.00 часа, като съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9.00 до 17.00 часа, като обедната почивка се ползва по график.

ДЕЛОВОДСТВО

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

факс: +359 (618) 601 45

rsad_go@abv.bg

ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

 • Работното време на администрацията на съда е от 8.30 до 17.00 часа, като съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9.00 до 17.00 часа, като обедната почивка се ползва по график.

ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 17; +359 (618) 619 18

rsgo_grdel1@abv.bg; rsgo_grdel2@abv.bg; rsgo_grdel3@abv.bg

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

 • Работното време на администрацията на съда е от 8.30 до 17.00 часа, като съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9.00 до 17.00 часа, като обедната почивка се ползва по график.

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 16;

rsgo_nakdel1@abv.bg; rsgo_nakdel2@abv.bg

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Работно време

 • Работното време на администрацията на съда е от 8.30 до 17.00 часа, като съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9.00 до 17.00 часа, като обедната почивка се ползва по график.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 36, +359 (618) 619 37

rsad_go@abv.bg

БЮРО СЪДИМОСТ

Работно време

 • Работното време на бюрото с граждани е от 09:00 до 17:00 ч. с 30 мин. обедна почивка. През обедната почивка заявления за издаване на свидетелства за съдимост се приемат на Информационния център на съда.

Бюро съдимост събира, съхранява данни и обменя информация за съдимост на лицата, родени в района на съда, които са:

 1. осъдени от български съдилища;
 2. освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл.78а от Наказателния кодекс (НК);
 3. български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл.453-470 от наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Със свидетелствата за съдимост се удостоверява съдебното минало на лицата. Те се представят: пред работодатели – при кандидатстване за и/или постъпване на работа, за упражняване на определена търговска дейност, за издаване на разрешително за носене на оръжие и др.

За да Ви бъде издадено свидетелство за съдимост е необходимо да представите следните документи:

 1. Заявление по образец (формуляр може да изтеглите от тук);
 2. Лична карта;
 3. Документ за платена държавна такса в размер на 5 лв. по обявената сметка на Районен съд – Горна Оряховица за държавни такси BG 63 SOMB 9130 31 10505401. (Таксата може да бъде платена в Бюро съдимост – чрез ПОС-терминално устройство или предварително – чрез банков превод във всяка една търговска банка по обявената сметка на Районен съд – Горна Оряховица за държавни такси).

Свидетелство за съдимост се издава от Районния съд по месторождение на лицето. Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и чрез районния съд по местоживеене на заявителя.

 Как да получите свидетелство за съдимост  за друго лице? 

 1. Ако исканото свидетелство за съдимост е за роднина: низходящи, възходящи, братя, сестри или за съпруг, към посочените документи, задължително се прилага и изрично писмено пълномощно.
 2. Ако исканото свидетелство за съдимост е за друго лице, към посочените документи задължително се прилага изрично нотариално заверено пълномощно.

Свидетелството за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от три работни дни. Когато то е подадено чрез районен съд, различен от този по месторождението на заявителя, свидетелството за съдимост се издава не по-късно от три работни дни от постъпване на заявлението.

Електронно свидетелство за съдимост

От 15 февруари 2013 година с изменение в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на Бюрата съдимост се въведе възможност за издаване на електронно свидетелство за съдимост. 
Електронно свидетелство за съдимост се издава само за лица, за които не са съставени бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред, регламентиран в Наредбата.

Електронното свидетелство за съдимост се издава от Министерство на правосъдието.

За да се възползвате от тази услуга трябва да:

 • Попълните заявление по образец, публикувано на Интернет страницата на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който се предоставя индивидуално за лицето, заявител на услугата. Заявител може да бъде само физическо лице.
 • Притежавате квалифициран електронен подпис или друго средство по смисъла на Закона за електронния документи и електронния подпис, с който се подписва заявлението.

Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител. Свидетелството се генерира в електронен формат, подписва се с електронен подпис на Министерството на правосъдието и се съхранява безсрочно в информационната му система, до която Ви се дава достъп чрез индивидуалния код. 
Таксата за издаване на електронно свидетелство за съдимост е 3 лева. 
Заявленията за издаване на електронни свидетелства за съдимост, както и информацията свързана с тази услуга са достъпни на специализираната Интернет страницата на Министерство на правосъдието - https://cs.mjs.bg/bg.

БЮРО СЪДИМОСТ

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2, Западната пристройка на съда, на първия етаж, стая № 8

+359 (618) 619 15

rsad_go@abv.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация