C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

РЪКОВОДСТВО

Златина Личева

Председател

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 28

goryahovitsa-rs@justice.bg

Пламен Станчев

Зам.председател (IV - ти състав)

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

goryahovitsa-rs@justice.bg

МАГИСТРАТИ

Златина Личева

Председател ( V-състав )

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

Телефон: +359 (618) 619 28

E-mail: goryahovitsa-rs@justice.bg

Пламен Станчев

Съдия ІV - ти състав

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

goryahovitsa-rs@justice.bg

Красимира Николова

Съдия VІ - ти състав

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

goryahovitsa-rs@justice.bg

Павлина Тонева

Съдия І - ви състав

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

goryahovitsa-rs@justice.bg

Христо Попов

Съдия ІХ - ти състав

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

goryahovitsa-rs@justice.bg

Цветелина Цонева

Съдия ІІІ - ти състав

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

goryahovitsa-rs@justice.bg

Трифон Славков

Съдия VІІІ - ти състав

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

goryahovitsa-rs@justice.bg

Пламен Дойков

Съдия II-ри състав

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

goryahovitsa-rs@justice.bg

Илина Джукова

Съдия Х - ти състав

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

goryahovitsa-rs@justice.bg

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

Драгомир Ангелов

Съдия по вписванията

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 10

goryahovitsa-rs@justice.bg

Мария Стаменова

Съдия по вписванията

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 34

goryahovitsa-rs@justice.bg

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Работно време

 • Работното време на администрацията на съда е от 8.30 до 17.00 часа, като съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9.00 до 17.00 часа, като обедната почивка се ползва по график.

Ваня Тодорова

Държавен съдебен изпълнител

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 6 19 51

goryahovitsa-rs@justice.bg

Милена Алексиева

Държавен съдебен изпълнител

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 6 19 50

goryahovitsa-rs@justice.bg

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 29; +359 879 940 6950

goryahovitsa-rs@justice.bg

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

Марийка Стефанова

Съдебен администратор

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 11

goryahovitsa-rs@justice.bg

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Мая Стойнова

Главен счетоводител

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2, стая № 2

+359 (618) 619 21

goryahovitsa-rs@justice.bg

ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

 • Работното време на администрацията на съда е от 8.30 до 17.00 часа, като съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9.00 до 17.00 часа, като обедната почивка се ползва по график.

ДЕЛОВОДСТВО

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

факс: +359 (618) 601 45

goryahovitsa-rs@justice.bg

ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

 • Работното време на администрацията на съда е от 8.30 до 17.00 часа, като съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9.00 до 17.00 часа, като обедната почивка се ползва по график.

ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 879 406 954; +359 (618) 619 17; +359 (618) 619 18

rsgo_grdel1@abv.bg; rsgo_grdel2@abv.bg; rsgo_grdel3@abv.bg; rsgo_grdel5@abv.bg

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

 • Работното време на администрацията на съда е от 8.30 до 17.00 часа, като съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9.00 до 17.00 часа, като обедната почивка се ползва по график.

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 879 406 953;+359 (618) 619 16;

rsgo_nakdel1@abv.bg; rsgo_nakdel2@abv.bg

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Работно време

 • Работното време на администрацията на съда е от 8.30 до 17.00 часа, като съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9.00 до 17.00 часа, като обедната почивка се ползва по график.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

+359 (618) 619 36, +359 (618) 619 37

goryahovitsa-rs@justice.bg

БЮРО СЪДИМОСТ

Работно време

 • Работното време на бюрото с граждани е от 09:00 до 17:00 ч. с 30 мин. обедна почивка от 12:00 до 12:30.

Бюро съдимост събира, съхранява данни и обменя информация за съдимост на лицата, родени в района на съда, които са:

 1. осъдени от български съдилища;
 2. освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл.78а от Наказателния кодекс (НК);
 3. български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл.453-470 от наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Със свидетелствата за съдимост се удостоверява съдебното минало на лицата. Те се представят: пред работодатели – при кандидатстване за и/или постъпване на работа, за упражняване на определена търговска дейност, за издаване на разрешително за носене на оръжие и др.

За да Ви бъде издадено свидетелство за съдимост е необходимо да представите следните документи:

 1. Лична карта;
 2. Документ за платена държавна такса в размер на 5 лв. по обявената сметка на Районен съд – Горна Оряховица за държавни такси BG 95 UNCR 7000 3124 5425 72;. (Таксата може да бъде платена в Бюро съдимост – чрез ПОС-терминално устройство или предварително – чрез банков превод във всяка една търговска банка по обявената сметка на Районен съд – Горна Оряховица за държавни такси).

Заявление  и свидетелство за съдимост се издава от всеки Районния съд.

 Как да получите свидетелство за съдимост  за друго лице? 

 1. Ако исканото свидетелство за съдимост е за роднина: низходящи, възходящи, братя, сестри или за съпруг, към посочените документи, задължително се прилага и изрично писмено пълномощно.
 2. Ако исканото свидетелство за съдимост е за друго лице, към посочените документи задължително се прилага изрично нотариално заверено пълномощно.

Свидетелството за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от три работни дни. Когато то е подадено чрез районен съд, различен от този по месторождението на заявителя, свидетелството за съдимост се издава не по-късно от три работни дни от постъпване на заявлението.

Електронно свидетелство за съдимост

 1. Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 3008
 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост – чл. 35а.
 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт: Министърът на правосъдието.
 4. Информация за Центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време: Министерство на правосъдието, гр. София – 1040, ул. „Аксаков“ № 5 Телефон за връзка: +359 2 9237 355, +359 2 9237 354, +359 2 9237 321 Работно време: от 09:00 ч. до 17:30 ч.
 5. Процедура по предоставяне на административната услуга/ издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът: Заявяване на услугата чрез квалифициран електронен подпис Услугата се заявява през Единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“ чрез квалифициран електронен подпис, в който се съдържа информация за ЕГН на заявителя. Заявител може да е само физическо лице с издаден квалифициран електронен подпис, чрез който лицето се идентифицира при заявяване на услугата. В автоматичен режим системата може да работи само с квалифициран електронен подпис, в който се съдържа информация за ЕГН на заявителя.
 6. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: Не се попълва заявление в е-форма. Необходимата за извършване на услугата информация с лични данни се извлича автоматично от квалифицирания електронен подпис и се визуализира пред заявителя.
 7. Начини на заявяване на услугата: Заявява се в платформата на сайта на Министерство на правосъдието по електронен път чрез електронен подпис, в който се съдържа информация за ЕГН на заявителя и е издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.
 8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: Услугата се предоставя по електронен път.
 9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. Срокът за предоставяне на услугата е тридневен, след постъпване на държавната такса. Валидността на свидетелството за съдимост е за срок от шест месеца, считано от датата на издаването му.
 10. Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане: За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 3 лв. Тя следва да бъде платена в 14-дневен срок от регистриране на заявката по посочена банкова сметка на Министерство на правосъдието. След регистриране на заявлението системата визуализира информация за банковото плащане, което може да се направи с помощта на кредитна или дебитна карта, с Код за плащане в Портала за електронни плащания, чрез лично електронно банкиране или на гише в банка БНБ – Централно управление, пл. „Батенберг” № 1 IBAN сметка: BG09BNBG 96613000173701, BIC: BNBGBGSD като в „Основание за плащане“ и „Номер на документа, по който се плаща“ на бюджетното платежно нареждане, задължително се посочва Регистрационния номер на заявлението. За улеснение системата предоставя образец на платежно нареждане с предварително попълнени данни, необходими за заплащане на държавната такса - платежното нареждане е само за улеснение на заявителя, без да е задължително негово използване.
 11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Върховен административен съд
 12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Редът и сроковете са съгласно АПК.
 13. Начин на получаване на резултата от услугата: Достъпът до електронното свидетелство за съдимост се осъществява единствено чрез адрес за достъп, който се предоставя на заявителя по въведената от него електронна поща или на страницата на системата при повторно влизане в системата с електронен подпис. Всяко трето лице, на което заявителят предостави получения код за достъп, може да разгледа издаденото електронно свидетелство за съдимост на Единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“. За разглеждане на издаденото електронно свидетелство за съдимост не е необходим електронен подпис.
 14. Предметна област, за която се отнася: Стопански дейности, Социални услуги. Голяма част от извършваните дейности и упражняването на професии със значим обществен интерес или свързани с правораздаването, охраната на правовия ред, националната сигурност в страната, изискват от лицата да имат определено правно поведение в настоящето и в миналото. Чистото, безупречно съдебно минало и настояще се удостоверява с електронното свидетелство за съдимост. В електронното свидетелство за съдимост не се посочва за къде да послужи, тъй като то е предназначено да послужи навсякъде. Електронната услуга издаване на електронно свидетелство за съдимост е валидна за всеки български гражданин, роден на територията на страната, без значение в коя точка на света се намира, достатъчно е да разполага с квалифициран електронен подпис, в който се съдържа неговото ЕГН, подписът да е издаден от български доставчик на удостоверителна услуга и да няма съставени за него бюлетини, за да заяви и получи електронното свидетелство. В шестмесечният срок на валидност то може да се достъпва включително и извън територията на страната, даже едновременно, от няколко заинтересовани лица. Електронните свидетелства за съдимост са на български и на английски език, което е улеснение при използването им в чужбина.
 15. Органът, пред който се обжалва индивидуалния административен акт: По реда и в сроковете по АПК.

Електронното свидетелство за съдимост се издава от Министерство на правосъдието.

За да се възползвате от тази услуга трябва да:

 • Попълните заявление по образец, публикувано на Интернет страницата на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който се предоставя индивидуално за лицето, заявител на услугата. Заявител може да бъде само физическо лице.
 • Притежавате квалифициран електронен подпис или друго средство по смисъла на Закона за електронния документи и електронния подпис, с който се подписва заявлението.

Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител. Свидетелството се генерира в електронен формат, подписва се с електронен подпис на Министерството на правосъдието и се съхранява безсрочно в информационната му система, до която Ви се дава достъп чрез индивидуалния код. 
Таксата за издаване на електронно свидетелство за съдимост е 5 лева. 
Заявленията за издаване на електронни свидетелства за съдимост, както и информацията свързана с тази услуга са достъпни на специализираната Интернет страницата на Министерство на правосъдието - https://cs.mjs.bg/bg.

БЮРО СЪДИМОСТ

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2, Западната пристройка на съда, на първия етаж, стая № 8

+359 (618) 619 15

goryahovitsa-rs@justice.bg

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Павлинка Иванова

Длъжностно лице за защита на личните данни

5100, гр. Горна Оряховица, пл. Христо Ботев №2

тел: +359 619 644; факс: 0618/ 28162

goryahovitsa-rs@justice.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация