C C C C A+ A A- X

Вещи лица

Във връзка с актуализиране на списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебен район Великотърновски окръжен и административен съд за 2019 година, всички специалисти, включени в списъка, трябва да представят в Административен съд – Велико Търново или Окръжен съд-Велико Търново следните документи:
    1. Актуално свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено, че се издава за съдебен експерт.
    2. Декларация по чл.7, във вр. с чл.11 от Наредба №2/29.06.2015г. –по образец
    3. Декларация съгласие (само за лицата, които към момента не са подали такава) – по образец
Срок до 30 септември 2019 г. включително.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ ЕКСПЕРТИ В СПИСЪЦИТЕ С
ВЕЩИ ЛИЦА ЗА 2020 Г.

На основание чл. 402, ал.1 от Закона за съдебната власт в Административен съд – Велико Търново се открива процедура за изменение и допълване на утвърдения списък на вещите лица  за Съдебен район Великотърновски окръжен и административен съд.
Съгласно чл.15, ал.1 от Наредба №2 от 29.06.2015 год. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица  (обн. ДВ, бр.50 от 03.07.2015г., изм. бр.28 от 08.04.2016г., изм. и доп. бр.82 от 05.10.2018г.), предложенията за изменение и допълване на утвърдения списък на вещите лица ще се приемат в регистратурата на Административен съд – Велико Търново и регистратурата на Окръжен съд – Велико Търново до 30 септември 2019г.
За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на едно от следните изисквания съгласно чл.7 от Наредба №2 от 29.06.2015 год. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (обн. ДВ, бр.50 от 03.07.2015г., изм. бр.28 от 08.04.2016г., изм. и доп. бр.82 от 05.10.2018г.):
          1. заема академична длъжност – „доцент” или „професор”, във висши училища, научни организации или Българската академия на науките;
          2. има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” и има най-малко 5 години стаж по специалността;
          3. има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” и има най-малко 7 години стаж по специалността;
          4. има средно образование и най-малко 10 години стаж по специалността;
          5. е служител на МВР и има завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика на МВР;
         6. е лекар с призната специалност по съдебна медицина, лекар без такава специалност, който работи в структура на лечебно заведение, осъществяващо дейност по съдебна медицина, лекар с друга медицинска специалност или лекар по дентална медицина.

Лицата кандидати за вещо лице трябва да отговарят и на следните изисквания:
       1. не е осъждано за престъпление от общ характер;
       2. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
       3. не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
       4. има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
       5. е вписано в съответния регистър на лицата, притежаващи определена професия, правоспособност или квалификация, когато такова вписване се изисква по закон;
       6. притежава диплома, свидетелство, удостоверение, сертификат, лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява , наличието на съответната квалификация или правоспособност.

Лицата, които кандидатстват за вещо лице,  следва да подадат следните документи:
     1. Заявление /по образец/ на хартиен и електронен носител;
     2. Лична карта – копие;
     3. Документ, удостоверяващ заемането на академичната длъжност за лицата, които заемат такава длъжност;
     4. Заверено копие на диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, „бакалавър” или диплома за завършено средно образование;
     5. За кандидати, които са служители на МВР – документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или научноизследователския институт по криминалистика на МВР;
     6. Документи, удостоверяващи стажа по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията  или за вписването им;
      7. Свидетелство за съдимост, в което да е посочено, че се издава, за да послужи за вещо лице;
      8. Декларация – съгласие за вписването му в списъците на вещи лица; че не е поставен/а под запрещение,  не е осъждан за престъпление от общ характер, не е лишен/а от право да упражнявам професия или дейност и не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт – по образец;
      9. Документи, удостоверяващи стажа му и допълнителна квалификация, ако има такава;
   10. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
     11. Заверено копие на документ, че лицето е вписано в съответния регистър на лицата, притежаващи определена професия, правоспособност или квалификация, когато такова вписване се изисква по закон;   
      12. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация (при наличие на издадено такова);
      13. Заверено копие от сертификат, свидетелство, удостоверение, лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност;
За лицата, кандидати за вещо лице, завършили висши учебни заведения в чужбина, може да се поиска да представят удостоверение за признаване на висше образование , при условие, че придобитата от него диплома се признава от Република България и е легализирана.
     14. Актуална снимка (формат документи за самоличност) - за издаване „Карта на вещо лице”.
     15. Справка за вещо лице (по образец).

 

 СПИСЪК на вещите лица за 2019 г. (ДВ, бр. 8 от 25.01.2019)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация